kategória
régió
város
szállás típusa
térképes kereső

Általános szerződési feltételek 2019


Studio Italia Kft. utazási irodája a Studio Italia Olasz Utazási Iroda – továbbiakban Studio Italia Kft. – által szervezett vagy közvetített utazásokon való részvétel feltételeit a hatályos jogszabályok, különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet továbbá az alábbi szerződési feltételek alkotják. E feltételek valamennyi – az utazási szerződés aláírásával létrejött – szerződés feltételeinek részét képezik, függetlenül attól, a megrendelés milyen a Studio Italia Kft. által kiadott információs forrás alapján történik.

 

A Studio Italia Kft. adatai:

 

Cégjegyzékszám: 01 09 065883, Cégnyilvántartás megnevezése: Fővárosi

Törvényszék Cégbírósága

 

Adószám: 10360192-2-41

 

Székhely és az utazási iroda címe: 1137 Bp., Radnóti Miklós u. 2., Telefon: +36 1 301 0971, +36 1 789 1414; Fax: +36 1 319 9040; web: www.studioitalia.hu; e-mail: utazas@studioitalia.hu; ügyeleti száma: +36 30-397-2829

A Studio Italia Kft. utazásszervezőként a BFKH (Budapest Fővárosi Kormányhivatal- Budapest, Váci u. 62, 1056., Telefon: +36 (1) 328 5862 web: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest e-mail: budapest@bfkh.gov.hu ) nyilvántartása szerinti U-000897 szám alatt tevékenykedik, jogszabály szerinti vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosító Zrt-nél teljesítette, székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38., Telefon: +36 1 452 3580; Fax: +36 1 452 3312; biztosítási kötvényszám: 29310 – KE – 01 / 2018. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés rendelkezik arról, hogy ha a Studio Italia Kft. nem gondoskodik az utasai hazautaztatásáról, a kényszerű tartózkodás költségeiről, vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, akkor az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a Studio Italia Kft. helyett a biztosító megteszi. A vagyoni biztosíték területi hatálya az Iroda által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás.

 

Szerződéskötés:

 

A megrendelő (továbbiakban Utas) a Studio Italia Kft. mint utazásszervező vállalkozó szolgáltatásait a Kft. fenti utazási irodájában személyesen, faxon vagy e-mailben, illetve bármely más, a Studio Italia Kft. szolgáltatásait szerződés alapján értékesítő utazásközvetítő utazási irodában rendelheti meg (megrendelés). A jelentkezés elfogadásáról az Utas részére utazási szerződésként nevesített irat kerül átadásra az utazási irodában, e-mailben, faxon, vagy postai úton. A szerződés létrejöttének elengedhetetlen feltétele az Utas és a Studio Italia Kft. aláírása, valamint az utazási szerződésben megjelölt előleg befizetése. A befizetés történhet készpénzzel, bankkártyával, banki befizetéssel vagy átutalással. A befizetéssel az Utas elismeri, a jelen utazási feltételek ismeretét és magára nézve kötelező elfogadását.

 

Az utazási szerződés tartalmazza az utazó(k) nevét, az utazási szolgáltatások megnevezését, a részvételi díjat és a részvételi díjban nem szereplő egyéb költségeket és díjakat (üdülőhelyi díj, rezsi és takarítási költség, kaució stb.). Minden olyan tétel, amely nem szerepel a szerződés „az ár tartalmazza” részében, azt a részvételi díj nem fedezi, és az Utast terheli akkor is, ha az az egyéb költségek között külön nincs feltüntetve. A szerződés továbbá tartalmazza az utazás elindításának feltételét jelentő esetleges legalacsonyabb létszámot, a fakultatív programokon való részvétel feltételeit, a részvételi díj befizetendő előlegének és fennmaradó részének fizetési rendjét, valamint az igénybe vehető biztosításokat.

 

Az Utas haladéktalanul köteles tájékoztatni a Studio Italia Kft-t arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.

 

Ha az Utas 3. személy javára is szolgáltatásokat rendel meg, a Studio Italia Kft. nem köteles vizsgálni, hogy az Utas jogszerűen képviseli-e a 3. személyt. Utast a 3. személy képviselőjének kell tekinteni.

 

Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás esetleges hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni, és egyidejűleg a Studio Italia Kft. ügyeleti telefonszámán bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. A Studio Italia Kft. felhívja Utasai szíves figyelmét, hogy reklamációt csak hivatalos jegyzőkönyv ellenében fogad el, melyet a helyi szolgáltatóval alá kell íratni (olvasható aláírás, bélyegző, hibás teljesítés elismerése). Utólagos, a helyszínen nem rögzített panaszaikat – mivel a helyszíni segítség így meghiúsul – a Studio Italia Kft. nem tudja elfogadni.

 

A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Studio Italia Kft.-hez. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv egy példányát.

 

A Studio Italia Kft. az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve az esetleges személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj összegét - törvényi felhatalmazás alapján - a részvételi díj összegének kétszeresében maximálja.

 

Abban az esetben, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az Studio Italia Kft., sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,


b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Studio Italia Kft. ésszerűen nem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, illetve


c) vis maior esetén, a Studio Italia Kft. nem felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért.

 

A díjfizetés feltételei:

 

Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. Az előleg általában az utazás részvételi díjának 40%-a, kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb. Ilyen esetekben az utazási szerződésben jelzett szigorúbb fizetési feltételek felülírják a jelen szerződésben szereplőket.

 

A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti. Az utazás megkezdése előtt 30 napon belül történő megrendelés (szerződéskötés) esetén a részvételi díj 100%-a egyidejűleg megfizetendő. Fizetési mód meghatározására a Studio Italia Kft., mint szolgáltató jogosult. (Banki átutalás és postai feladás esetén a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a pénzösszeg a Studio Italia Kft. bankszámlájára jóváírásra kerül, illetve a készpénz megérkezik).

 

A teljes részvételi díj beérkezését követően a Studio Italia Kft. köteles az utazási dokumentumot (voucher) – a szolgáltatás első napját megelőzően az Utas részére átadni, illetve postai úton vagy e-mailben eljuttatni. Az utazási dokumentum megérkezésének elmaradásáról Utas köteles a Studio Italia Kft.-t értesíteni, ennek hiányában az intézkedés (dokumentum pótlása stb.) hiányával összefüggő károk az Utast terhelik.

 

A programok költségkalkulációja a Magyar Nemzeti Bank 2017. október 17. euro- forint árfolyama alapján készült (1 €=307,84 Ft). A Studio Italia Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 munkanappal a részvételi díjat egyoldalúan felemelheti, amiről az Utast értesíti. Az árfolyam különbözetből eredő többlet költséget a Studio Italia Kft. az Utassal szemben érvényesítheti. A deviza forintárfolyamának változásán túl történő díjemelésre, kizárólag a részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) valamint szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) emelkedése miatt kerülhet sor. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat útján elállhat és a befizetett összeg az Utasnak teljes egészében visszajár.

 

Elállási feltételek:

 

Az Utas elállási joga és feltételei: Saját érdekkörben való elállás: Az Utas elállási joga a teljesítés előtt korlátlan. Feltétele az írásbeli nyilatkozat Studio Italia Kft. felé történő eljuttatása. Elállás esetén az Utas köteles a Studio Italia Kft. költségeit megtéríteni. A megtérítendő költségek összege az alább szereplő, a részvételi díj százalékában kifejezett összegek.

 

Az utazás megkezdése előtti

 

60-46 napig 10%-a

45-35 napig 20%-a

34-15 napig 50%-a

14-8 napig 80%-a

7-0 napig 100%-a.

 

A külföldi közreműködőkkel kötött szerződés, vagy egyes kiemelt időszakokban alkalmazott szigorúbb lemondási feltételek, illetve nem módosítható vagy nem lemondható szolgáltatások esetében az utazási szerződésben jelzett szigorúbb fizetési feltételek felülírják a jelen szerződésben szereplőket (pl. repülőjegy, színházjegy stb.).

 

Ha az Utas az utazási szerződést módosítja – amennyiben a módosítás még lehetséges – (az utazás időpontjának megváltoztatása, szálláscsere, névváltoztatás, ellátás) 10.000 Ft módosítási díjat köteles fizetni az esetleges árkülönbségen felül.

 

A Studio Italia Kft. elállási joga és feltételei:

 

A csoportos utazások esetén a Studio Italia Kft. elállási feltételeire - különösen a minimális részvételi létszámra - vonatkozó tájékoztató az adott utazás leírásában kerül feltüntetésre.

A Studio Italia Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

 

Ha a Studio Italia Kft. nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utast megilletik a 281/2008. Kormányrendelet 9. §-ban foglalt jogok.

 

Ha a Studio Italia Kft. nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha

 

a) a Studio Italia Kft elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy

 

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Studio Italia Kft. elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatta.

 

Biztosítási jogviszonyok:

 

Studio Italia Kft. utazási szolgáltatásainak árában csak abban az esetben foglaltatik benne biztosítási díj, azaz az Utas javára megkötött biztosítási szerződés díja, amennyiben az az adott út leírásában feltüntetésre kerül. Biztosítási társaság által nyújtott szolgáltatásokat – baleset, betegség és poggyászbiztosítást, útlemondási biztosítást stb., az Utas a Studio Italia Kft. irodájában, vagy honlapján megvásárolhatja.

 

„A Studio Italia által szervezett utazásoknál betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosítás köthető az utazási irodában. Ezen felül a Studio Italia], mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg a jelen szerződés elfogadásával csatlakozik. Az útlemondási biztosításra vonatkozó EUB2017-07BST jelű szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a http://studioitalia.hu/ internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

 

Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére vonatkozó biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.

 

Jogviták rendezése: Felek a Studio Italia Kft. által szervezett utakkal kapcsolatos jogviták esetén alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Tudomásul veszem, hogy a foglaláskor a lehetséges biztosítással kapcsolatos információkat megkaptam.